banner_pand_vanwinkel.jpg

Privacy Policy

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht, de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Van Winkel Fashion B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van Winkel Fashion B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Van Winkel Fashion B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Van Winkel Fashion B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Winkel Fashion B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Adres;
 • (Zakelijk) Woonplaats
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Van Winkel Fashion B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke bewaartermijnen).
   

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Van Winkel Fashion B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Winkel Fashion B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geïnteresseerd in bepaalde pasvormen.

Uw persoonsgegevens worden door Van Winkel Fashion B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.
   

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Van Winkel Fashion B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten en uitnodigingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge en/of schriftelijke toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op Social Media (Facebook, Instagram en LinkedIn);

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Winkel Fashion B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Van Winkel Fashion B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.
   

Social media

Als je social media gebruikt, bijvoorbeeld Facebook of Instagram, dan kun je met je social media-account op sommige plekken op onze pagina inloggen. Wanneer je, als je bent ingelogd, aangeeft een artikel leuk te vinden, dan verschijnt dat artikel op je social media-account.

Van Winkel Fashion B.V. krijgt geen toegang tot je social media-account, maar artikelen die je leuk, nuttig of handig vindt, kun je wel met je vrienden delen en uiteraard kun je ons ook volgen. Stel je via social media een vraag aan ons en zien we die vraag voorbijkomen, dan bewaren we dat bericht en je accountnaam zodat we op je bericht kunnen reageren. Zolang je ons volgt kun je van ons merk gerichte informatieverstrekkingen ontvangen.
 

Verwerking van persoonsgegevens van Sollicitant en Stagiaire

Persoonsgegevens van sollicitanten en stagiaires worden door Van Winkel Fashion B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Werving & selectie, inzetbaarheid en match potentiele medewerker/ kandidaat.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Uitvoering van onze HR-dienstverlening – werving & selectie

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Winkel Fashion B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer (overdag en ’s avonds);
 • School (opleidingsinstituut);
 • Opleiding;
 • Begeleidende brief;
 • Curriculum Vitae (CV) – bestand.

Uw persoonsgegevens worden door Van Winkel Fashion B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Sollicitant:

 • Gedurende de inschrijfperiode dat de vacature open staat en daarna tot maximaal 4 weken na einde sollicitatie. Dit geldt ook voor open sollicitaties. Met toestemming is de bewaartermijn persoonsgegevens maximaal 1 jaar.

 

Stagiaire:

 • Gedurende de periode dat een stage aanvraag is ontvangen tot maximaal 4 weken na einde (stage) sollicitatie. Met toestemming tot maximaal 1 jaar.
   

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerker en Stagiaire

Persoonsgegevens van medewerkers en stagiaires worden door Van Winkel Fashion B.V. (VWF) verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst (medewerker VWF) en de stageovereenkomst* (stagiaire).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst of stageovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Winkel Fashion B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Van Winkel Fashion B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract/overeenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke bewaartermijnen).

* Stageovereenkomst: vanuit het opleidingsinstituut wordt er een stageovereenkomst opgesteld en ondertekend door stagiaire en Van Winkel Fashion B.V. In deze overeenkomst worden er geen persoonsgegevens door Van Winkel Fashion opgeslagen en verwerkt.
Als in de stageovereenkomst salariëring/ vergoeding wordt afgesproken worden persoonsgegevens wel opgeslagen en verwerkt om aan de wettelijke verplichten te voldoen (financiële administratie).
 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van de pensioenen;
 • Het verzorgen van leasecontracten met leasemaatschappij

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 

Minderjarigen (jonger dan 16 jaar)

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 

Bewaartermijn

Van Winkel Fashion B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Van Winkel Fashion B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
   

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
 

Contactgegevens

Van Winkel Fashion B.V.
Producent en leverancier van Ledûb, John Miller en Blue Crane

Gastelseweg 74
6021 GM
Budel
+31(0)495-498800
E-mailen kan via online contactformulier